CsatolmányMéret
kh.pdf696.51 KB

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96

Jelen vagyonbiztosítási szabályzat azokat az általános feltételeket tartalmazza, amelyeket a K&H Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire, illetve a biztosítási szerződések vagyonbiztosítást tartalmazó részére alkalmazni kell, feltéve, hogy a szerződést e szabályzatra hivatkozással kötötték.
A biztosító jelen szabályzat és az egyes biztosítások különös és kiegészítő szabályzatai szerint meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően legfeljebb a biztosítási szerződésben kikötött biztosítási összeg megfizetésére kötelezi magát a szerződő (biztosított) által fizetett díj ellenében.
A biztosítási szerződés részét képezik: ajánlat, ajánlati részletezők, kérdőívek, kötvény, kötvényrészletezők, záradékok, valamint a hivatkozott szabályzatok.
A biztosítási események meghatározását és a biztosító szolgáltatásának mértékét a különös és kiegészítő szabályzatok valamint a záradékok tartalmazzák.
 
 
I. a biztosítási szerződés kötése, közlési kötelezettség
 
1.   Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, (továbbiakban: biztosított) vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg (továbbiakban: szerződő).
 
Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig, illetőleg a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére.
 
Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerződő fél helyébe léphet. Ebben az esetben a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllel egyetemlegesen felelős.
 
2.   A biztosítási szerződés területi hatálya: Magyarország. Az ettől eltérő területi hatályú biztosítási szerződési feltételeket a különös szabályzatok tartalmazzák.
 
3.    A szerződő (biztosított) a biztosítási szerződés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A szerződés létrejön, ha a biztosító az ajánlatot a biztosítási kötvény kiállításával elfogadja.
 
4.   A szerződés akkor is létrejön, ha a szerződő (biztosított) ajánlatára a biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történő átadása időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. A szerződő (biztosított) kérésére a biztosító ebben az esetben is köteles kiszolgáltatni a kötvényt.
 
 
5.   A szerződő a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban feltett kérdéseire