Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen adó kapcsolódhat a jármű kötelező biztosításához?
Gépjárművemmel kárt okoztam, van casco biztosításom, mi a teendőm?

Miután a másik fél részére kitölti a „kék-sárga” baleseti bejelentő lapot (ami alapján az okozott kárt a saját felelősségbiztosítója megtéríti), a saját gépjárművében keletkezett kárát a casco biztosítja téríti meg. A kárigény bejelentését a biztosító (területileg illetékes) kárrendezési egységénél, vagy valamelyik szerződött javítópartnerénél személyesen, vagy a biztosító bejelentési csatornáin (e-mail, telefax, call-center, web) elektronikus úton tudja bejelenteni. A szükséges információkkal a Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére van. Igény szerint a CLB Kft. mindkét esetben segít a kárügyintézésben, a rugalmas kárrendezésben.

Milyen esetekben fizet a biztosító helyett a MABISZ Kártalanítási Számla?

A Kártalanítási Számla kezelője, a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE, 2013. december 31-ig Gépjármű Kárrendezési Iroda – MABISZ GKI) áll helyt olyan káresemények esetében, amelyekben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást művelő biztosítók egyike sem kötelezhető - fedezet hiányában - a kár megtérítésére. A károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője akkor is megtéríti, ha a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó gépjárműve Magyarország területén okozott kárt, továbbá, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták. A biztosítással nem rendelkező üzembentartótól a Kártalanítási Számla a kártérítés teljes összegét és költségeinek megtérítését követelheti. Az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott személyi sérüléses kár esetén (a kártalanítási kötelezettség nem terjed ki az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra). Nem tagállam harmadik országbeli károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag akkor téríti meg, ha a károsult országában magyar állampolgár részére a baleset időpontjában hasonló esetben kártalanítás jár. Ha a Kártalanítási Számla kezelője és a biztosító között, illetőleg az érintett biztosítók között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. Figyelem! A károsult - a kár bekövetkeztétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének. Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Kártalanítási Számla kezelőjének fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Milyen casco biztosítást érdemes kötni, ha használt, régi autót vásároltam?

Minden esetben fontos összehasonlítani a biztosítók által ajánlott casco díjakat. A díjak folyamatosan változnak, így a kedvezmények mértéke is. Ön választhat teljes körű- garanciális autókra javasolt-, törés, lopás és olyan teljes körű casco közül, amelyet már nem garanciális gépjárművekre ajánlunk. Ha már nem márkaszervizben javíttatja használt autóját, akkor érdemes a nem garanciális autókra ajánlott terméktáblázatot megnéznie kalkulátorunkban. Természetesen a döntés az Öné, vagyis a gépjármű használója tudja és ismeri azokat a kockázatokat, amelyeken az autója ki van téve. Ennek megfelelően érdemes választani a fenti lehetőségek közül.

Mikor mondható fel a lakásbiztosítás és hogyan?

Lakásbiztosítást a biztosításkötési évfordulót megelőző 30. napig lehet felmondani és évfordulóval akár másik biztosítótársasághoz átkötni.

Kell-e külön kiegészítő biztosítás kismamának külföldre utazása esetén?

A terhesség 24. hetét követően egyik biztosító sem vállal kockázatot a várandósággal kapcsolatba hozható biztosítási eseményekre, ettől függetlenül javasolt utasbiztosítást kötni, mert az összes többi kockázatra kiterjed a szerződés.

Casco biztosítás esetén, mit jelent az önrészesedés?

Az "önrész" az az összeg, amit kár esetén Önnek kell kifizetnie a kár teljes értékéből. Tehát kár esetén az igazoltan felmerülő - járulékos költségekkel együtt megállapított - kárösszegből, káreseményenként a szerződésben vállalt nagyságú összeget a szerződőnek magának kell viselni.

A casco biztosítási konstrukciók zöménél, az önrészesedés két tényezőből tevődik össze. Egyrészt tartalmaz egy százalékos arányt, másrészt egy minimum összeget, amit mindenképpen a biztosítottnak kell vállalni.

Példa az önrészesedés számítására:
Tegyük fel, hogy az önrész 10%, de minimum 50.000 Ft. Ilyenkor a kárösszeg 10%-a terheli a biztosítottat, de ha ez nem éri el az 50.000 Ft-ot, akkor a "minimum 50.000 Ft" lép érvénybe. Pl: Ha a kárunk 100.000 Ft., akkor ebből a minket terhelő rész 50.000 Ft. (mivel a 10% csak 10.000 Ft.) Pl: Ha a kárunk 600.000 Ft, akkor már a minket terhelő rész 60.000 Ft., mert ilyenkor már a kárösszeg 10%-a meghaladja az 50.000 Ft-ot.

Az önrészesedés nagysága természetesen nagyban befolyásolja a biztosítás éves díját. A mai biztosítási piacon számos biztosító kínál különböző önrész variációkat, különböző feltételekkel, díjakkal. A casco biztosítás kiválasztásakor ezért ne csak a fizetendő díjat vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy egy káreseménykor mekkora az az összeg, amit könnyedén ki tudunk fizetni a szerviznek. Nem olcsó az a casco, ami a kár bekövetkeztekor nagy terheket ró ránk!

Gépjárművemmel kárt okoztam, nincs casco biztosításom, mi a teendőm?

Ez esetben sajnos a saját költségen kell a javítást megoldani. Ilyenkor lényeges költségmegtakarítást jelenthetnek a márka-független, kisebb rezsióradíjú szervizek. A Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére lehet, az igényeknek megfelelő szerviz megtalálásában.

Miért kötelező?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során az általunk másoknak okozott károkat téríti meg. A biztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni; ugyanakkor a biztosítás védi a károkozót is, hiszen a biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését.

Hogyan kell casco biztosítást kötni, ha gépjárművásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

A biztosításkötési folyamatban, rögtön az elején lehetősége van kiválasztani, hogy a gépjárművet hitelre, részletre, lízingelve, vagy készpénzre vásárolta-e meg. Ezt fontos pontosan kitölteni. A biztosításkötés végéhez érve az ajánlati adatok megadásakor szükséges pontosan kitölteni, ki is a finanszírozó, mikor kezdődött a finanszírozási szerződése, illetve, hogy mikor jár le. Ezenkívül szükséges a szerződésének számát is megadni, mivel a bankok szigorúan ellenőrzik a megadott adatokat. A casco biztosítás finanszírozóra való kedvezményesítése a finanszírozó biztosítéka. Káresemény esetén a finanszírozót értesíteni kell a bekövetkezett eseményről. A kárrendezésre jogosult biztosító részére töréskár esetén, a kártérítés felvételéhez engedményező nyilatkozat (meghatalmazás) beszerzésére van szükség, amivel a bank engedélyezi a kár szerviz részére történő kifizetését. (Egyes bankok esetében limitált kárösszegig nem szükséges a meghatalmazás bekérése. Ezt a kitételt a szerződés tartalmazza). A gépjármű totálkára (gazdasági totálkár vagy lopáskár) esetén a kártérítési összeget a biztosító közvetlenül a kedvezményezett (finanszírozó) részére utalja, aki a szerződés lezárását követően elszámol a gépjármű tulajdonosával (szerződővel).

Hitelre vásárolt autónál kötelező cascót kötni?

A hitelre vásárolt gépjárművek esetén a finanszírozó dönti el, hogy kötelezi-e a vásárlót casco biztosítás megkötésére. Ez ügyben tehát nem a biztosító, hanem a bank, vagy finanszírozó cég dönt. A finanszírozói elvárástól függetlenül a hitelre vett gépjárművek esetében totál-, vagy lopáskár esetén további terhet jelent, hogy a gépjármű elvesztésén kívül a finanszírozónak is ki kell fizetni ilyenkor a felvett hitel összeget. Ezért a casco biztosítás megléte ebben az esetben még nagyobb segítséget jelenthet a családnak. Casco biztosítás kötése esetén is érdemes megvizsgálni a biztosítók díjait, hiszen a díjak között több ezer forintos eltérés is lehetséges.

Hogyan kell lakásbiztosítást kötni, ha lakásvásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

Amennyiben az ingatlan finanszírozó igénybevételével, vagyis a vételér egy része hitelből került kifizetésre, úgy a bank előírja, hogy úgynevezett hitelfedezeti záradék jelenjen meg a lakásbiztosítási szerződésen. A kötés folyamatában nincs eltérés, de amikor a rendszer felteszi a kérdést, hogy hitelfedezeti záradék szükséges-e, akkor az igent kell kiválasztani. A hitel adatait a biztosítóválasztás után, a személyes adatoknál kell majd rögzíteni. Ez alapján a biztosító záradékkal látja el a biztosítást, melyről igazolást ad ki. Ilyenkor a biztosító bizonyos összeghatár feletti (150-200.000.- Ft) károknál elsődlegesen a hitelintézet felé fizet a tartozás erejéig és csak a fennmaradó kifizetést teljesíti a lakásbiztosítás szerződőjének.

Mi a kártörténeti igazolás?

A kártörténeti igazolás, az ügyfél által okozott károkat, valamint az előző szerződés adatait igazolja az új biztosító részére. Tehát, gépjármű biztosítás esetén, a korábbi biztosító kártörténeti igazolásban informálja az új biztosítót az ügyfele által okozott károkról, valamint a korábbi szerződés tartamáról. A kártörténeti igazolás alapul szolgál a Bonus Malus rendszerbe való besoroláshoz. A kártörténeti igazolást az új biztosító szerzi be a Kártörténeti Nyilvántartásból. Az ügyfél szerződéskötéskor köteles megadni – a rendszám és az előző biztosító neve mellett – az előző biztosítási kötvényszámát, valamint a Kártörténeti ügyfél azonosítóját is. A Kártörténeti ügyfélazonosítót a Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer hozza létre és minden ügyfél esetén egyedi, az azonosítót a biztosítók az index értesítő és törlés értesítő leveleken kötelesek közölni az ügyféllel. Ha az adatok megadása során az ügyfél tévesen, pontatlanul adja meg az adatokat – pl. elírja a kötvényszámot –, akkor az új biztosító levélben kéri tőle az adatok pontosítását. Amennyiben az autós ezt nem teszi meg a szerződés kezdetét követő 60. napig, az új biztosító A0 kategóriába sorolja. Ha az autós szándékosan helytelen adatokat közöl, akkor az új biztosító köteles a legrosszabb, malus 4 kategóriába sorolni.

Már van cascóm, akkor miért van szükségem vételár biztosításra?

A casco biztosítás feltételei akkor előnyösek az ügyfél számára leginkább, ha a jármű sérülése javítható. Azonban, totálkár – lopás vagy baleset – esetében az ügyfélnek a gépjármű káridőponti forgalmi értéka alapján térít a biztosító, ami általában nem elégséges egy új gépjármű vásárlásához. Amint az autó kigördül a kereskedésből, az értéke azonnal csökkenni kezd, sőt legnagyobb értékcsökkenésre épp az első 3-4 évben kell számítania.

Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?

Külföldi útja során kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása érvényességét Zöldkártyájával tudja igazolni, ezért azt az utazás előtt célszerű kiváltania. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, valamint Svájcban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő "H" ország jel tanúsítja, de ettől független utazáskor ajánlott a Zöldkártya kiváltása: Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Máltára, Montenegróba, Nagy-Britanniába és Észak-Írországba, valamint Szerbiába. Minden esetben kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor: Albánia, Belorusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna. Zöldkártyát igényelhet közvetlen a biztosítójától, a CLB weboldalán található ügyfélkapu online ügyfélszolgálattól, e-mailben és telefonon is. A zöldkártya kiállításának feltétele a díjjal rendezett élő kötelező biztosítás.

Mikor mondható fel a casco biztosítás és hogyan?

Casco biztosítást a biztosításkötési évfordulót megelőző 30. napig lehet felmondani írásban és évfordulóval akár másik biztosítótársasághoz átkötni. A casco esetében általában a szerződés megkötését követő hónap első napja az évforduló, de ezt érdemes ellenőrizni a biztosítási kötvényen.

Mi az árgarancia és mikor érvényesíthető?

A társaságunkon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződések (kötelező biztosítás, casco, lakás- és utasbiztosítás) esetében társaságunk garantálja a biztosító felé eljuttatott ajánlaton szereplő - az ügyfél által fizetendő - biztosítási díj helyességét.

Amennyiben társaságunk által a biztosító részére eljuttatott egyedi biztosítási ajánlat (szerződés) eltér a biztosító által meghatározott (kötvényesített) díjtól, úgy társaságunk vállalja, hogy megtéríti a szerződőt hátrányosan érintő díjkülönbözetet a szerződő részére.

A fentiek értelmében azt garantáljuk, hogy az oldalunkon keresztül szerződést kezdeményező ügyfeleknek nem kell a társaságunk által a biztosítóhoz eljuttatott biztosítási ajánlaton megjelölt biztosítási díjnál magasabb díjat fizetniük.

Ezen árgarancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben a szerződést oldalunkon keresztül megkötő személy a díjszámításhoz szükséges valamennyi adatot a valóságnak megfelelően adta meg és a megadott kedvezmények hatályba lépéséhez szükséges valamennyi igazolást határidőig, érvényesen benyújtja.

A cascónál is van Bonus-Malus fokozat?

A casco biztosításoknál csak bonus-rendszer működik. A biztosítók kedvezményben részesítik azon ügyfeleiket, akik nem vették igénybe a szerződésből eredő szolgáltatásokat. A biztosítók bonus rendszerei egymástól eltérőek. A biztosítók általában a KGFB-hez hasonlóan 10 fokozatú bonus rendszert alkalmaznak.

Mi a teendőnk, ha közúti baleset során személysérülés történt?

 

Amennyiben a baleset során személysérülés történt, azonnal hívjunk mentőt (104), majd a mentők megérkezéséig – az egészségi állapotunkhoz mérten, és a sérültek állapotának megfelelően – részesítsük elsősegély-nyújtásban a sérültet/sérülteket, stabilizáljuk az állapotukat. Lehetőség szerint kérjünk segítséget, illetve értesítsük a rendőrséget (107), indokolt esetben a tűzoltóságot (105) is. (A rendőrséget hivatalból a mentők is értesítik.)

 

Mire kell figyelni a kötelező felelősségbiztosítás online megkötésénél új autó esetén?

Ha a biztosítási szerződést a forgalomba helyezés előtt kötik meg, akkor a rendszám megadása nélkül lehet megkötni a szerződést. Ebben az esetben az alvázszám azonosítja majd a gépjárművet. Fontos, hogy a rendszámot mielőbb pótolni kell, amelyet elegendő üzenetben elküldeni részünkre a szerződés azonosító adataival együtt!

Oldalak